รายได้จากการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

ตารางรายได้จากการตรวจสุขภาพ