รายได้จากการเก็บเงินสด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

ตารางรายได้จากการเก็บเงินสด