ข้อมูลผู้ป่วย (ไม่รวมข้าราชการ) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

ตารางข้อมูลผู้ป่วย(ไม่รวมข้าราชการ)