การวัดประสิทธิภาพบริหารการเงิน (7 PLUS Efficiency) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

ตารางการวัดประสิทธิภาพบริหารการเงิน (7 PLUS Efficiency)