รายได้ค่าห้องพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

ตารางรายได้ค่าห้องพิเศษ