MIS 4.0 Dashboard โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

สถิติผู้รับบริการ OPD วันนี้

ผู้รับบริการทั้งหมด วันนี้

1,014

(เดือนนี้ 3,328 คน / 3,921 ครั้ง)

รายละเอียด

OPD วันนี้

361

(เดือนนี้ 1,146 คน / 1,174 ครั้ง

รายละเอียด

Admit วันนี้

39

(เดือนนี้ 205 คน / 206 ครั้ง

รายละเอียด

ER วันนี้

112

(เดือนนี้ 626 คน / 781 ครั้ง

รายละเอียดสถิติผู้รับบริการ IPD วันนี้

Warning: Division by zero in /www/wwwroot/hosinfo.kcph.go.th/index_dashboard_info.php on line 572 Warning: Division by zero in /www/wwwroot/hosinfo.kcph.go.th/index_dashboard_info.php on line 574 Warning: Division by zero in /www/wwwroot/hosinfo.kcph.go.th/index_dashboard_info.php on line 576 Warning: Division by zero in /www/wwwroot/hosinfo.kcph.go.th/index_dashboard_info.php on line 572 Warning: Division by zero in /www/wwwroot/hosinfo.kcph.go.th/index_dashboard_info.php on line 574 Warning: Division by zero in /www/wwwroot/hosinfo.kcph.go.th/index_dashboard_info.php on line 576

รายชื่อผู้รอตรวจแผนก(PCU) วันนี้

ผู้ที่รอคิวห้องตรวจโรค 1

ผู้ที่รอคิวห้องตรวจโรค 2

ผู้ที่รอคิวห้องตรวจโรค 3

รายชื่อผู้รอตรวจแผนกผู้ป่วยนอก วันนี้

ผู้ที่รอคิวห้องตรวจโรค 1

ผู้ที่รอคิวห้องตรวจโรค 2

ผู้ที่รอคิวห้องตรวจโรค 3

ผู้ที่รอคิวห้องตรวจโรค 4

ผู้ที่รอคิวห้องตรวจโรค 5

ผู้ที่รอคิวห้องตรวจโรค 6

ผู้ที่รอคิวห้องตรวจโรค 7

ผู้ที่รอคิวห้องตรวจโรค 8

ผู้ที่รอคิวห้องตรวจโรค 9